Home

Alkánok nevezéktana

Kémia - 12.hét - Szénhidrogének - alkánok (paraffinok

Alkánok elnevezése. Triviális név (a kémiai szerkezetre nem utal) Racionális név (utal a kémiai szerkezetre) - ez az ún. IUPAC elnevezés, a leghosszabb normális szénlánc elve: a név alapja a leghosszabb egyenes szénlánc; feltüntetendő az alkil szubsztituensek száma, neve, helyzete; a név végződése -án Alkánok nevezéktana Az egyenes szénláncú vegyületek homológ sorozatának első négy tagját -án végződésű triviális névvel jelöljük: metán, etán, propán és bután. Az öt szénatomos és az azt követő nagyobb szénatomszámú alkánok nevét a görög számnevekből -án végződéssel képezzük: C 5 = pentán, C 6. Az alkánok elnevezése. Hogyan kell? Figyelt kérdés. Az első két lépést értem, a megszámozást és, hogy melyik oldalról kell kezdeni. Arra lennék kíváncsi, hogy a neve mellett mit jelent a szám (Pl.: 2,3-dimetilpentán, 2,2- dimetilbután). #kémia #szénhidrogén #alkánok Tanár: Szabó Andrea Kémia, általános iskola 8. osztál A telített szénhidrogének, azaz a paraffinok, illetve cikloparaffinok szabályos neve alkán, illetve cikloalkán.A normális láncú vegyületek nevei részben a hagyományos nevekből, illetve 4-nél nagyobb szénatomszám esetében a görög számokból származnak

Az alkánok apoláris molekulákat képeznek, ezét apoláris vagy gyengén poláris oldószerekben jól oldódnak (pl.: éterben, kloroformban, benzolban, szén-tetraklordiban). Szobahőmérsékleten és közepesen magas hőmérsékleten az alkánok stabilak, magas hőmérsékleten a C-C kötések felszakadnak (termikus krakkolás) Tagjaik szintén HOMOLÓGSORT (ls. alkánok) alkotnak, melynek első tagja az acetilén (etin).. H - C C - H (C 2 H 2). Általános képlet: . C n H 2n-2. Előállítás. Ipari előállítás: 2CH 4 C 2 H 2 + 3H 2 A metán hőbontásakor nemcsak ez az egy átalakulás játszódik le, hanem sok egyéb is

Alkánok és cikloalkánok olvadáspont- és forráspontadatai 2.4. Azonos szénatomszámú alkánok és cikloalkánok olvadáspontjainak és forráspontjainak összehasonlítása 2.5. Izomerek képződési aránya különféle elektrofilekkel 2.6. Kondenzált rendszerek mezomériaenergiája 3.1. Nukleofil szubsztitúciós reakciók 4.1 Szénhidrogének nevezéktana. cikloalkán (cikloparaffin), Más néven hőbontás. A krakkolás során a hosszú szénláncú alkánok széttörnek kisebbekre és melléktermékként kis szénatomszámú alkének (krakk-gáz) keletkeznek. Tananyag ehhez a fogalomhoz: Az etén. Az alkének elnevezése, izomériája és tulajdonságai Az alkánok a bennük lévő erős kovalens kötések miatt igen reakcióképtelen (inert) vegyületeket. Innen is a nevük: paraffinok (latin: kevéssé reakcióképest jelent). A telített szénhidrogéneket a szénatomszám függvényében nevezzük el, az alkánok neve mindig -án-ra végződik A telített szénhidrogének fogalma, nevezéktana. Alkánok: nyílt láncú. normális láncú alkánok. elágazó láncú alkánok. gyűrűs alkánok (cikloalkánok) Általános összegképletük: nyílt láncú alkánok:C. n H. 2n+2 gyűrűs alkánok:C. n H. 2n Feladat: Négyes csoportokban készítsük el: egy hat szénatomos normális. Elágazó láncú alkánok. A normális láncú alkánokkal ellentétben itt a szénatomok különbözőféle irányokból kapcsolódnak egymáshoz. Az igazi nevezéktan igazából itt kezdődik: a vegyületeket úgy nevezzük el, hogy minél rövidebb nevük legyen, de ugyanakkor pontosan rekonstruálhatók legyenek a név alapján

5. A nyílt láncú alkánok térszerkezete, fizikai tulajdonságai 6. A cikloalkánok térszerkezete, izomérialehetőségek 7. Az alkánok nyerése, előállítása 8. Az alkánok kémiai tulajdonságai 9. Az alkének szerkezete, nevezéktana; izomérialehetőségek 10. Az alkének stabilitási viszonyai, előfordulása, gyakorlati. Az alkánok nevezéktana, fizikai tulajdonságaik, a homológ sorozatok fogalma, előállításuk, fontosabb képviselőik. 2 Az alkánok kémiai tulajdonságai, reakcióik Távoktatás magyar nyelven Kémia, 8. osztály, 33. óra, A telített szénhidrogének és az alkánok nevezéktana

4. AZ ELÁGAZÓ LÁNCÚ ALKÁNOK NEVEZÉKTANA 4.1. Az elágazó alkánok szisztematikus nevei 4.2. Az alkánokból levezethető csoportok nevei Egyértékű csoportok Többértékű csoportok A csoportnevek képzésének általános módszere 5. ALKILCSOPORTOKKAL SZUBSZTITUÁLT ALAPVEGYÜLETEK 5.1. Cikloalkánok 5.2. Aromás és heteroaromás. Az elágazó láncú alkánok nevezéktana. 4.1. Az elágazó alkánok szisztematikus nevei. 4.2. Az alkánokból levezethető csoportok nevei (i) egyértékű csoportok (ii) többértékű csoportok (iii) a csoportnevek képzésének általános módszere. 5. Alkilcsoportokkal szubsztituált alapvegyületek Az alkánok nevezéktana Az alkánok homológ sorában az első négy vegyület neve ma is a hagyományos, ún. triviális név. A triviális névnek a szerkezethez, összetételhez nincs köze, ezek az elnevezések inkább előfordulásra vagy valamely jellemző tulajdonságra utalnak Az alkánok vázban helyettesített származékai: 9: A cikloalkánok: 10: A cikloalkánok vázban helyettesített származékai: 11: Aromás és heteroaromás alapvegyületek: 13: Aromás szénhidrogének: 13: Heteroaromás alapvegyületek: 15: Szenet nem tartalmazó alapvegyületek: 19: Az elágazó láncú alkánok nevezéktana: 20: Az. A n-alkánok homológ sort alkotnak, melynek egymás utáni tagjai egy -CH 2 - (metilén) csoporttal különböznek egymástól. A négyszénatomos vagy annál hosszabb szénláncot tartalmazó alkánoknak többféle eltérő szerkezetű képviselője is lehet. Így pl. a C 4 H 10 összegképletű alkánnak két képviselője lehet, a bután.

SZERVES KÉMIA II. Digitális Tankönyvtá

Az alkánok elnevezése

Könyv: Szerves kémia II. - Felsőoktatási tankönyv - Antus Sándor, Mátyus Péter, Antusné Dr. Ercsényi Ágnes, Bernáth Gábor, Hermecz István | Antus Sándor és.. Alkán Apja: 5320 Kaján Anyja: Alsanta Anyai nagyapa: Altair Ménvonal: Kir-Sakar Kancacsalád: Fakirpelvan vonal Született: 2017.06.22 Marmagasság: 155cm.

A telített szénhidrogének és az alkánok nevezéktana - YouTub

 1. alkÁnok nevezÉktana Az egyenes szénláncú vegyületek homológ sorozatának elsö négy tagját -án végzödésü triviális névvel jelöljük: metán, etán, propán és bután. Az öt szénatomos és az azt követö nagyobb szénatomszámú alkánok nevét a görög számnevekböl -án végzödéssel képezzük: C 5 = pentán, C 6.
 2. A telített, nyílt láncú szénhidrogének, az alkánok homológ sora így kezdődik: metán (CH 4) etán (C 2 H 6), propán (C 3 H 8), bután (C 4 H 10) és pentán (C 5 H 12). Az egyes tagok egy CH 2 csoporttal különböznek a szomszédos tagoktól. Hasonlóan épül fel az alkoholok homogén sora
 3. Alkánok (paraffinok) szerkezete, nevezéktana, szerkezeti izomériája. A konformáció fogalma, az etán és bután konformációs viszonyai. Alkil csoportok elnevezése. Kémiai reakciók: gyökös szubsztitúciók és mechanizmusok. 2. Szerves kémiai reakciók típusai..
 4. Alkánok és cikloalkánok kötésrendszere, fizikai sajátságaik, konformációs viszonyaik. Alkánok kémiai tulajdonságai, gyökös szubsztitúció, láncreakció. Statisztikus termékarány, regioszelektív halogénezés és értelmezése a gyökstabilitások alapján az alkánok halogénezésében
 5. Alkánok. Vegyületek összetételének meghatározása. A funkciós csoportok felismerése. Jellemző kémiai reakciók. A metán robbanása konzervdobozban (videó) A tudományos név képzésének lépései Alkoholok nevezéktana (interaktív feladat) 65. Gyakorlóóra A tudományos név és a molekulaszerkezet kapcsolata. 66
 6. Nyílt láncú, el nem ágazó (normál) szénláncú alkánok homológ sora, elnevezése. Összegképlet, gyökcsoportos képlet. Konstitúciós izoméria. Szénatomok rendűsége. Alkilcsoportok származtatása. Elágazó láncú alkánok elnevezése. 2-metil-bután, 2,2-dimetil-propán, 2,2,4-trimetil-pentán, 4-etil-2,5-dimetil-oktán
 7. Alkánok, alkének, alkinek, mono- és policiklusos, homo- és heteroaromás szénhidrogének, halogénszármazékok és fémorganikus vegyületek kötésrendszerének, nevezéktanának, elıállításának és reakcióinak tárgyalása. Legfontosabb funkciós csoportok. A nomenklatúra alapjai, típusai. Szénhidrogének nevezéktana.

Szerves kémia Sulinet Tudásbázi

A tudományos név és a molekulaszerkezet kapcsolata Alkoholok nevezéktana (interaktív feladat) Izomerek felismerése I. (interaktív feladat) Izomerek felismerése II. (interaktív feladat) Egyenes és elágazó láncú alkánok forráspontjának meghatározása (animáció) 54. Szerkezet és tulajdonsá Start studying Kémia színek. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Szénhidrogének, C9-C10 n-alkánok, isoalkanes, ciklének, <2% aromás Alternatív CAS-szám: 64742-48-9 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412 3 - <5% 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés alifás szénhidrogének, anionos felületaktív anyagok <5 1 BEVEZETÉS A kémiai tudományok fejlődését végigtekintve látható, hogy közöttük a szerves kémia az egyik legfiatalabb. Bár a természetet figyelő ember első tapasztalata között már évezredekkel ezelőtt i

Alkánok - Szerves labor - Google Site

31.23234. Az izoprenoidok és n-alkánok hányados rácsenergia. Sók. A fontosabb ionok elnevezése, sók nevezéktana. A kovalens kötés Egyszeres és többszörös kovalens kötések. Mezoméria (rezonancia), delokalizált molekulapályák. A molekulák jellemzése: összegképlet, szerkezeti képlet. Átmenet a kötéstípusok között: a poláros kovalens kötés. Elektronegativitás 8. Szerves vegyületek csoportosítása, szerves vegyületek nevezéktana 9. Alifás szénhidrogének: alkánok és helyettesített származékaik, geometriai izomerek, Cahn-Ingold-Prelog konvenció, Newman- és Fischer-projekció, aromás szénhidrogének, aromaticitás 10 Alkánok Fizikai, kémiai tulajdonságai Nevezéktan Táblai szemléltetés 2 Szénhidrogének Fosszilis energiahordozók Földgáz Kıolaj Enzimek nevezéktana Nagyenergiájú vegyületek Táblai szemléltetés 2 Anyagcsere folyamatok Lebontó folyamatok Glükolízis Citrát-ciklu Ezen túlmenően az egyes fejezeteknél az alábbi fogalmak és speciális ismeretek kerülnek még tárgyalásra. Alkánok: konstitúciós izomerek, konformáció, fűrészbak ábrázolás, Newman projekció. Cikloalkánok: axiális, ekvatoriális, cisz-transz izoméria

Kémia - 14.hét - Alkinek; Aromás szénhidrogéne

Szerkesztő:Deni42/Szerves kémiai nevezéktan - Wikipédi

Alkánok és cikloalkánok. A gyökös láncreakció. Feszített gyűrűk. Policiklusos alkánok. 3. Izoméria a szerves kémiában. Szerkezeti, térszerkezeti, geometriai és optikai izoméria. A CIP konvenció. 4. Az olefinek. HX típusú elektrofil addíciós reakciók mechanizmusa. Eliminációs reakciók mechanizmusa A szerves vegyületek nevezéktana KÉMIA VIZSGA GYAKORLATI FELADATOK (C TÉTEK) A tankönyv Kérdések és feladatok részében lévő kérdésekre kell válaszolni, illetve megoldást adni, valamint a tankönyvben szereplő kémiai egyenleteket kell rendezni. Az írásbeli vizsga Melyek a legfontosabb jellemzői a egyes szénhidrogén csoportoknak?</p> <p>Jellemezd az alkánok forráspontjának változását a növekvő szénatomszámmal

Szerves kémia 1 (KEB1301L) előadás Környezettudományi

 1. ősítése, vala
 2. A Szegedi Tudományegyetem honlapja. Hírek, információk jelentkezőknek, hallgatóknak, munkatársainknak és partnereinknek
 3. A szerves vegyületek nevezéktana. A karbonsavak értékűsége. Polimerizáció fogalma. Polikondenzáció fogalma. Poliaddíció fogalma. Természetes alapú műanyagok. Heteroaromás vegyületek. A szappanok. A poliszacharidok. A optikai izoméria. A peptidkötés. A fehérjék szerkezete A szóbeli vizsga: A vizsgán az alábbiak.
 4. A verseny célja Egészséges versenyszellem kialakítása Kárpátalja magyar iskoláinak tanulói között, a kémiai ismeretek elsajátításának felmérése. A verseny lebonyolítása A versenyt négy kategóriában..

Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő. A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6 A KOZMETIKAI ÖSSZETEVŐK NEVEZÉKTANA. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS. 1. A 76/768/EGK irányelvet hatodszor módosító, a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1993. június 14-i 93/35/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban:. TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KCH/CHdm/ CDS/15 Tantárgy megnevezése: Kémiai és didaktikus szoftvere Ezennel megkezdjük a szervesen belül a másik nagy vegyületcsoport megismerését - a nitrogén tartalmú szerves vegyületekét. Az első csoport AMINok, amelyekről beszélnünk kell

Szerves vegyületek csoportosítása és kémiai tulajdonságai: Alkánok Alkánok konformációja Cikloalkánok ÁOK/ I évfolyam előadó:Dr. Bak Judit. Szerves vegyületek nevezéktana: alkánok C n H 2n+2. Konstituciós Op Fp izomerek száma:. El nem ágazó szénláncú alkánok nevezéktana Szerves vegyületek csoportosítása és kémiai tulajdonságai: Alkánok Alkánok konformációja Cikloalkánok ÁOK/ I évfolyam előadó:Dr. Bak Judit. Szerves vegyületek nevezéktana: alkánok C n H 2n+2. KonstituciósOpFp izomerek száma:

Szénhidrogének nevezéktana • Az alapnevet a leghosszabb szénlánc szerint kell megadni, amely tartalmazza a legrangosabb funkciós csoportot. nyílt láncú szénhidrogének (alkánok): C nH2n+2 • telített, gyűrűs szénhidrogének (cikloalkánok): C nH2n • egy darab, kettős kötést tartalmazó nyílt láncú szénhidrogéne Alkánok. a bután izomerjei (1) a IUPAC-nevezéktan (1) a fizikai sajátságok tendenciái (1) szubsztitúció (pl. klórral): termékei (1) szabad gyökök (2) a láncreakció inditó és láncletörõ lépései (2) cikloalkánok: elnevezése (1) szögfeszültség a kis gyûrûkban (2) szék- és kád konformáció (2) Alkének. sík. Alkánok (TTKO)>> Telítetlen szénhidrogének 2. óra - Kőolajfinomítás, szénhidrogének nevezéktana, oxigéntartalmú szénhidrogének. A kőolaj finomítása során különböző szénatomszámú termékeket állítanak elő. A finomító toronyban lejátszódó folyamatot frakcionált desztillációnak nevezzük Fémkomplexek szerkezete, nevezéktana, izomériája. A komplexek stabilitása. A komplexek kötéselmélete (VB, ligandumtér-elmélet). A Pearson-féle sav-bázis elmélet ('soft—hard' molekulák).  12. Értékelés: kollokvium  13. A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma: Kötelező irodalom Szerves vegyületek nevezéktana: alkánok C n H 2n+2 - Szerves vegyületek csoportosítása és kémiai tulajdonságai: Kémiai reakciók - . azokat a változásokat, amelyek során új anyag keletkezik /az anyag szerkezete és összetétele. Az emberi test felépítése A bőr és a mozgás szervrendszere - . Összefoglalás. az emberi test.

Video: Kémia, 8. osztály, 33. óra, A telített szénhidrogének és ..

Toggle navigation Slidegur. Explor March 24, 2018 | Author: BaloghAndrastu | Category: N/A . DOWNLOAD Shar

Az alkánok fizikai tulajdonságai. 46. 22. lecke:Sók (képlete és nevezéktana) Cargado por. Szabó Andrea. A pszichiátria tankönyve. Cargado por. Fleisz Kornél. Fizikai Kemia Alapjai I. Cargado por. iazcuzc. drnotheiszdrzsigmond__szerves_kemia. Cargado por. Ruszkai-Nemes Anita. Notheisz Zsigmond Szerves Kemia Jegyzet Alkánok esetén a s-kötés homolízisével két, egymástól független, párosítatlan elektronnal rendelkező gyök keletkezik (·H valójában naszcens hidrogént, azaz H atomot jelöl): CH4®CH3·+·H. Alkének esetében csak a p-kötés homolizál, a molekulát a s-kötés továbbra is összetartja: CH2=CH2®CH2·-CH2·. ® gyökök.

A Szerves Kémiai Nevezéktan Alapja

Konformációs izoméria Alkánok és cikloalkánok sztereokémiája 4.2.2. Az aminosavak csoportosítása, nevezéktana, a fehérjealkotó -aminosavak, fizikai tulajdonságaik. 21. Az -aminosavak nyerése, előállítása és rezolválása. 22. Az -aminosavak kémiai sajátságai: az aminocsoport és a karboxilcsoport reakciói; az. Results Aя и cн и from youtube at herofastermp3.com. Ирина Круг и Алексей Брянцев - Заходи ко мне во сне | ШАНСОН by ARTUR MUSIC 4 years ago 4 minutes 16,049,710 view

A szerves kémiai nevezéktan alapjai - Felsőoktatási tankönyve

 1. Dr. Molnár Árpád: A szerves kémiai nevezéktan alapjai ..
 2. Szerves kémia alapjai - Pécsi Tudományegyete
 3. Vásárlás: A szerves kémiai nevezéktan alapjai (ISBN
 4. Szerves kémia 1 (KEB1301) előadás Környezettudományi Intéze
 5. Tasi Zsuzsanna lapj
 6. Alkánok - 3D modell - Mozaik digitális oktatás és tanulá

Antus Sándor: Szerves kémia II

 1. Alkán - Ópusztaszeri Akhal Teke Méne
 2. Szénhidrogének - Szénhidrogének Csoportosítás
 3. Homológ sor - Wikipédi
 4. Szerves Kémia I. TKBE kr. Elıfeltétel: TKBE0101 Általános ..
 5. Kémia színek Flashcards Quizle

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31

 1. TKBE0311 Szerves kémia I
 2. Kéntartalmú szerves vegyületek doksi
 3. Szedimentológia - 31
 4. Kémia Fogorvostan Hallgatóknak Előadások Tematikáj
 5. II. Évfolyam - u-szeged.h
 6. Bioorganikus kémia - Csermely Péter, Dr
SZERVES KÉMIA IITasi Zsuzsanna lapja
 • Miniszteri elismerés.
 • Órabeállítás.
 • Trending mobile apps.
 • Ments meg növények.
 • Ügyfélkpau szja.
 • Áthúzás csigán.
 • Debrecen programok.
 • Facebook ismerősök láthatósága.
 • Angol himnusz youtube.
 • JCheater: San Andreas Edition.
 • Magyarok angliában.
 • Áramköri elemek jelölése.
 • Latnivalok.
 • Csirkeszív pörkölt.
 • Gyászfeldolgozás debrecen.
 • Retro hifi torony.
 • Magyar nemzeti nagycirkusz.
 • Reciprok számológép.
 • 115 c melltartó.
 • Ápolástan tételek kidolgozva.
 • Fizikoterápiás kezelés térdre.
 • Rukkola termesztése.
 • Corey taylor griffin parker taylor.
 • Használt utánfutó eladó.
 • Tex Watson.
 • Répa alma babáknak.
 • Konyhapult világítás led obi.
 • Rézvirág kaliforniai óriás.
 • Királyok útja lakópark.
 • Csak semmi pánik könyv.
 • Haller utca fogtechnika.
 • Nora roberts holdfogyatkozás youtube.
 • Carson amerikai focista rejtvény.
 • Átlagfizetés.
 • Hagyaték felvásárlás miskolc.
 • Belarusz helyzet.
 • Hintertux Gletscher.
 • Mötley crüe tagok.
 • Alakformáló sort.
 • A kozmoszon túl kvantummechanika.
 • Márvány fejfa.